สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.)

สมาชิกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ลงชื่อเข้าร่วม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยท.) ก่อตั้งขึ้นในฐานะรากฐานที่สำคัญของภูมิทัศน์เกษตรกรรมของประเทศไทย มีบทบาทสำคัญในการรวมตัวกันและสนับสนุนผลประโยชน์ของชาวสวนยางพาราทั่วประเทศ

Welcome to the official website of the Federation of Rubber Planters Association of Thailand (FRPAT). Established as a cornerstone of Thailand’s agricultural landscape, FRPAT plays a pivotal role in uniting and advocating for the interests of rubber planters across the nation.

ภารกิจของเรา

Our Mission

ที่ สยท. ภารกิจของเราคือการให้อำนาจแก่ชาวสวนยางโดยการจัดหาแพลตฟอร์มร่วมกันสำหรับการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันความรู้ และการสนับสนุน เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมยางที่ยั่งยืนและมั่งคั่ง ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของเราเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยด้วย

At FRPAT, our mission is to empower rubber planters by providing a collective platform for collaboration, knowledge sharing, and advocacy. We are committed to fostering a sustainable and prosperous rubber industry that not only benefits our members but also contributes to the overall economic growth of Thailand.

ประวัติศาสตร์ของพวกเรา

Our History

สยท. ก่อตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะสร้างเสียงที่เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวให้กับชาวสวนยาง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้พัฒนาเป็นองค์กรที่มีพลวัตซึ่งพยายามยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางอย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัย การศึกษา และการเป็นตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ

FRPAT was founded with a vision to create a strong and unified voice for rubber planters. Over the years, we have evolved into a dynamic organization that continuously strives to elevate the rubber industry’s standards through research, education, and effective representation.

เราทำอะไร

What We Do

ในฐานะสมาคมชั้นนำสำหรับชาวสวนยางในประเทศไทย FRPAT มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสานต่อพันธกิจของเรา

As the leading association for rubber planters in Thailand, FRPAT actively engages in a range of activities to further our mission

 1. การสนับสนุน: เราทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของชาวสวนยางในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อกังวลของพวกเขาได้รับการรับฟังและแก้ไข
  Advocacy: We work tirelessly to represent the interests of rubber planters at regional and national levels, ensuring that their concerns are heard and addressed.
 2. ศูนย์ข้อมูล: แพลตฟอร์มของเราทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม ให้ข้อมูลการพัฒนาล่าสุด แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด และข้อมูลเชิงลึกของตลาดในอุตสาหกรรมยางแก่สมาชิก
  Information Hub: Our platform serves as a comprehensive source of information, providing members with the latest developments, best practices, and market insights within the rubber industry.
 3. ความร่วมมือ: สยท. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างชาวสวนยาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่มีการแบ่งปันความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดีขึ้น
  Collaboration: FRPAT encourages networking and collaboration among rubber planters, fostering an environment where knowledge is shared and experiences are exchanged for the betterment of the industry.
 4. ความยั่งยืน: เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการปลูกยางอย่างยั่งยืน เพื่อปกป้องระบบนิเวศและเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไปในอนาคต
  Sustainability: We are committed to promoting environmentally responsible and sustainable rubber cultivation practices that safeguard the ecosystem and benefit future generations.

เข้าร่วมกับเรา

Join Us

ไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสวนยางที่มั่นคงหรือเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางในอุตสาหกรรม สยท. ยินดีต้อนรับคุณเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ไม่หยุดนิ่งของเรา เมื่อร่วมมือกับเรา คุณจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรมากมาย ความพยายามในการสนับสนุน และโอกาสในการเติบโตในภาคส่วนยาง

Whether you’re an established rubber planter or just beginning your journey in the industry, FRPAT welcomes you to become a part of our dynamic community. By joining hands with us, you’ll gain access to a wealth of resources, advocacy efforts, and opportunities for growth within the rubber sector.

ที่ สยท. เราขับเคลื่อนด้วยความทุ่มเทเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางให้ดีขึ้นและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกของเรา เรากำลังร่วมกันกำหนดอนาคตของการปลูกยางพาราในประเทศไทย

At FRPAT, we are driven by our dedication to the betterment of the rubber industry and the well-being of our members. Together, we are shaping the future of rubber cultivation in Thailand.

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเป็นสมาชิก โปรดสำรวจเว็บไซต์ของเราหรือติดต่อทีมงานเฉพาะของเรา ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจสหพันธ์สมาคมชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

For more information and to become a member, please explore our website or reach out to our dedicated team. Thank you for your interest in the Federation of Rubber Planters Association of Thailand.

สมาชิกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ลงชื่อเข้าร่วม