คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
พ.ศ. 2566

ด้วยการประชุมสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ตามวาระการประชุม 3.1.1 เรื่องเพื่อพิจารณา ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ เป็นนายกสมาคมอีกวาระหนึ่ง และมีมติให้นายกสมาคมเลือกกรรมการและที่ปรึกษา ที่เป็นผู้ซึ่งมีแนวคิด “นอกกรอบ” คือกล้าคิด กล้าทำ โดยมุ่งแก้ปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั้น

นายกสมาคม ได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการและที่ปรึกษา ตามนัยมติดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายอํานวย ปะติเส

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ดร. ถาวร เรืองวรุณวัฒนา

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ศ.ดร. บัญชา สมบูรณ์สุข

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ผ.ศ.ดร.มนต์ชัยพินิจจติรสมุทร

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ผ.ศ. อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นาย เฉียง หยวน

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ดร. เขมสิรินทร์ ชูดํา

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายธนเดช กิจการไพศาล

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายธนกร กิจการไพศาล

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายทวีพงษ์ วิธีจงเจรญิ

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายถวิล สุวรรณมณี

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

คุณนิตยา หิรัญประดิษฐ์

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายวิทยา ผุดผาด

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายเอกชนะ ชุติยานนท์

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

นายองค์กร รจนา

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

คุณวิภาดา เลิศภัคพล (SCG)

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

คุณธรานิศ ประเสริฐศรี (ปตท.)

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

คุณธรานิศ ประเสริฐศรี (ปตท.)

ที่ปรึกษาสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย


ดร. อุทัย สอนหลักทรัพย์

นายกสมาคม

นายปวิต ถมยาวิทย์

รองนายกสมาคม

ดร. ปรีดี ลีลาเศรษฐวงศ์

รองนายกสมาคม


ผ.ศ.ดร. สถาพร แสงสุโพธิ์

กรรมการ

ผ.ศ.ดร. วันชาติ นภาศรี

กรรมการ

ผ.ศ.ดร. ศิวโรฒ บุญราศรี

กรรมการ

ดร. ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ์

กรรมการ

นายอุบล เทวฤทธิ์

กรรมการ

นางสาวผ่องเพ็ญ สัมมาพันธ์

กรรมการ

นายชัยโรจน์ ธรรมรัตน์

กรรมการ

นายจิโรจน์ หริรักษาพิทักษ์

กรรมการ

นายเดชา มีสวน

กรรมการ

นายจรูญ พูนยิ้ม

กรรมการ

นายทวีสิน ประทีป

กรรมการ

นายไพรัช เพชรคง

กรรมการ

นางจิรภา ชูดํา

กรรมการ

นายอํานาจ จันทร์ไทย

กรรมการ

นายอเนก บุตรโสภา

กรรมการ

นายสถาพร ฉัตรมาลัย

กรรมการ

นางสาวภัคนิจ งามเกษม

กรรมการ

นายจตุพร สวัสดี

กรรมการ

นางสาวศุภลักษณ์ วิริยา

กรรมการ

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์

กรรมการ


นางสาวพนิตา สอนหลักทรัพย์

กรรมการและเหรัญญิก

นางศิริลักษณ์ เจนการวณิช

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพัชรนันท์ ปะติเส

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ