Close-up, abstract view of architecture.

ยุทธศาสตร์ของเรา (ร่าง)

ยุทธศาสตร์สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (ยุคใหม่) ปี 2566 – 2668

ดร.อุทัย  สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาผู้นำชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เพื่อถ่ายทอดความรู้จากรัฐบาล
สู่ชุมชนในเขต
EEC   

ประธานยุทธศาสตร์ : นายอำนวย  ปะติเส

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การวิจัย พัฒนา แปรรูปสินค้าเกษตรทุกชนิดใน EEC เพื่อเพิ่มมูลค่า 

                        ประธานยุทธศาสตร์ : นายจตุพร   สวัสดี

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาคุณภาพยางพาราให้ตรงกับความต้องการของตลาดสากล

                        ประธานยุทธศาสตร์ : ดร.ปรีดี  ลีลาเศรษฐวงศ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ความรู้ด้านวิชาการยางทั้งระบบ

                        ประธานยุทธศาสตร์ : นายชัยโรจน์  ธรรมรัตน์

ยุทธศาสตร์ที่ 5: รวบรวมและจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยาง EEC เพื่อเป็นอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวสวนยาง
                  ในรูปธุรกิจ
 

ประธานยุทธศาสตร์ : คุณศิริลักษณ์ เจนการวณิช, นายองค์กร รจนา, คุณพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์, ดร. ศิริชาญ จิระพงษ์พันธ์, คุณทำเนียม ถนอมสังข์ (กรุงไทย)      

ยุทธศาสตร์ที่ 6: การดำเนินธุรกิจและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้ (CSR)

                        ประธานยุทธศาสตร์ : นายอเนก  บุตรโสภา

ยุทธศาสตร์ที่ 7: จัดหาทุนการศึกษามอบให้บุตรหลานชาวสวนยางในประเทศและต่างประเทศ

                        ประธานยุทธศาสตร์ : คุณธนกร  กิจการไพศาล  และคุณธนเดช  กิจการไพศาล

ยุทธศาสตร์ที่ 8: จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา (ที่รับทุน) นักศึกษาคณะยางและโพลิเมอร์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโดยรวมกลุ่มเรียน “ Thai – China Young smart Rubber ” (EEC) 

                        ประธานยุทธศาสตร์ :  นายปวิต ถมยาวิทย์  และ ผศ.ดร. ศิวโรฒ  บุญราศร

ยุทธศาสตร์ที่ 9: จัดงานมหกรรมยางพาราไทย จีน EEC ครั้งที่

                        ประธานยุทธศาสตร์ : คุณอำนาจ  จันทร์ไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 10: จัดตั้งเครือข่ายภาคการเกษตรให้เชื่อมโยงในเขต EEC 

ประธานยุทธศาสตร์ : คุณจิรภา  ชูดำ

ยุทธศาสตร์ที่ 11: จัดหาตลาดสินค้าเกษตรทุกชนิดใน EEC ในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรวมกลุ่มกัน

ปกป้องสิ่งแวดล้อมจากโรงงานในเขต EEC อย่างเป็นธรรม

ประธานยุทธศาสตร์ : คุณเดชา  มีสวน และคุณอำนาจ  จันทร์ไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 12: การเรียกร้องและขอความเป็นธรรมจากรัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องของเกษตรกรชาวสวนยาง

ประธานยุทธศาสตร์ : ดร. อุทัย  สอนหลักทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ 13: จัดตั้งมูลนิธิพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีและหลวงราชไมตรี 

ประธานยุทธศาสตร์ : คุณผ่องเพ็ญ  สัมมาพันธ์ และคุณพนิตา  สอนหลักทรัพย์

ยุทธศาสตร์ที่ 14: การดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชนในเขต EEC ให้มีสุขภาพที่ดี 

ประธานยุทธศาสตร์ : ดร. จารุณี  ตันติเวชวุฒิกุล

ยุทธศาสตร์ที่ 15: สื่อสารมวลชน

ประธานยุทธศาสตร์ : นายภิญโญ  แพงไธสง (นายกสมาคมสื่อเกษตรแห่งประเทศไทย)   

ยุทธศาสตร์ที่ 16: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประธานยุทธศาสตร์ : นายเฉียงหยวน

ยุทธศาสตร์ที่ 17: การเชื่อมโยงต้นน้ำ – กลางน้ำ – ปลายน้ำ

ประธานยุทธศาสตร์ : นายอุบล  เทวฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 18: การบริหารจัดการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อีอีซี

ประธานยุทธศาสตร์ : ผศ. วันชาติ นภาศรี

ยุทธศาสตร์ที่ 19: การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและคดีความของสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย
รวมถึงสมาชิกของสมาคมฯ

ประธานยุทธศาสตร์ : นายวิทยา ผุดผาด