สังคมที่ดีเริ่มที่ตัวเรา

เสียสละ แบ่งปัน

แบ่งปันความสุข ด้วยเวลา แรงงาน สิ่งของ และกิจกรรมต่างๆ

รวมคน สร้างพลัง

รวมกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม

พัฒนาจิตใจ

ยกระดับจิตใจ เติมความสุขด้วยการให้และแบ่งปัน

สร้างอาชีพ

สร้างสรรค์งานให้ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ

Major Partners

สำนักงาน กปร.
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์
สำนักงบประมาณ