การดำเนินงานและโครงการต่างๆ

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ในเครือข่ายมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ ดังนี้