ลงทะเบียน
ชมรมจิตอาสาราช
ประชาสมาสัย

พึงระลึกเสมอว่า

  • มีความภาคภูมิใจ มีเกียรติและศักดิ์ศรี ในการที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจิตอาสา ผู้มุ่งทำความดี เพื่อพ่อแห่งแผ่นดินและแผ่นดินเกิดโดยไม่หวังผลตอบแทน
  • เป็นผู้ได้รับการยกย่อง ศรัทธา ในการอุทิศ เสียสละตนทำความดีตามกลุ่มเป้าหมาย 1-3 และช่วยสนับสนุนกลุ่มที่ 4-15กลุ่มใดก็ได้ตามความพร้อม ความสมัครใจและตามที่คณะกรรมการชมรมฯ ประเภทที่ 1-6 มอบหมายให้
  • เป็นจิตอาสาฯ ผู้จะสามารถช่วยประเทศชาติและแผ่นดินเกิดในการเป็นแกนนำในการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน หลอมรวม ผู้คนในพื้นที่ทั้งในเมืองและชนบทให้รวมกันเป็นเครือข่ายและประชาสังคมจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อช่วยประเทศชาติพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป