ดาวน์โหลด

โครงสร้างแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

วันที่ลงประกาศ : 22 ก.ย. 2566

นายกฯ หนุน MOU 7 กระทรวงร่วมพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ‘เด็กปฐมวัย-ผู้สูงอายุ’ อย่างยั่งยืน

วันที่ลงประกาศ : 24/03/2565

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ฉบับข้าราชการ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๕๖๑ – ๒๕๔๐ (ฉบับย่อ)