วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย Rajpracha-Samasai Volunteer Club Community Enterprise (RVCCE)

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าสมาชิกชมรมจิตอาสาในด้านต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมจะสามารถทำให้ชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้

กิจกรรมต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสาฯ ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย การให้ความรู้และจัดอบรมด้านต่างๆ การจัดสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆในชุมชน เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 (ทะเบียนเลขที่ 3-21-01-02/1-0044) โดยมีคุณณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ เป็นประธานกรรมการ