วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย Rajpracha-Samasai Volunteer Club Community Enterprise (RVCCE)

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหล่าสมาชิกชมรมจิตอาสาในด้านต่างๆ เพราะเราเชื่อว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมจะสามารถทำให้ชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีได้

กิจกรรมต่างๆ ของวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสาฯ ได้แก่ การรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรเพื่อแปรรูปและจัดจำหน่าย การให้ความรู้และจัดอบรมด้านต่างๆ การจัดสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆในชุมชน เป็นต้น

วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 (ทะเบียนเลขที่ 3-21-01-02/1-0044) โดยมีคุณณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ เป็นประธานกรรมการ

สิทธิประโยชน์

  • จ่ายเป็นเงินปันสุขตามหุ้นที่ชําระแล้วไม่เกินอัตราที่กําหนดร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิรายปีให้สมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย
  • จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ตามที่ซื้อกินซื้อใช้จากกลุ่มวิสาหกิจ ประจำเดือน ร้อยละ 20
  • จ่ายเป็นเงินปันสุขรายปีแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
  • จ่ายเป็นทุนสะสมไว้เพื่อดําเนินการกองทุนสุภาวะร้อยละ 40 สำหรับสมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย
  • จ่ายเป็นทุนสำรองไว้เพื่อดําเนินการความยั่งยืนของ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ร้อยละ 20