พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

anonymous young lady paddling boat in lake during trip in mountains

พันธกิจ Mission


แบ่งปันความสุข เยียวยาร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีผ่านการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Share happiness and heal people’s body and soul in order to uplift people’s quality of life through volunteer projects and activities.

สืบสานพระราชปรัชญาราชประชาสมาสัย
Continue “King and People collaboration” theory.

วิสัยทัศน์ Vision

ความสุขสามารถแบ่งปันได้
Happiness can be shared

จิตอาสาอยู่ที่ไหนก็ทำได้
Volunteer opportunities are everywhere

ยิ่งให้ ยิ่งได้
the more you give, the more you receive

graphic art

เป้าหมาย Target

กลุ่มเป้าหมาย (1-15 กลุ่ม) ของการทำความดี
 • จิตอาสาฯ ทำงานเดิมที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดด้วยคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล (และช่วยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายที่ 2-15 ตามโอกาสความสมัครใจและความพร้อม)
 • ช่วยสนับสนุนการรณรงค์สร้างจิตสำนึก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และการปกครองของระบบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากบัตริย์เป็นประมุข (และช่วยสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 3-15 ตามความสมัครใจและความพร้อม)
 • ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปรองดอง สามัคคีและความปลอดภัย (และสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย 4-15 ตามความสมัครใจและความพร้อม)
 • ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยใหม่ในพื้นที่
 • ช่วยเหลือผู้พิการผู้ประสบภาวะยากลำบากและเปราะบางในพื้นที่
 • ช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 • ช่วยเหลือเด็กกำพร้า
 • ช่วยต่อต้านยาเสพติด
 • ช่วยงานด้านสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ ภัยพิบัติ ภัยสิ่งแวดล้อม
 • ช่วยเฝ้าระวังบุคคลและแรงงานต่างด้าว (สุขภาพ/ความมั่นคง/แรงงาน)
 • ช่วยดูแลและรักษาสาธารณสถาน ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
 • ช่วยสนับสนุนแก้ไขและปฏิรูปการศึกษา
 • ช่วยสนับสนุนการแก้ไขและปฏิรูปด้านการเกษตรและสหกรณ์
 • ช่วยสนับสนุนการดูแลศาสนา
 • ช่วยเหลือและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น ช่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และการรู้จักออมเงิน ฯลฯ