พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

anonymous young lady paddling boat in lake during trip in mountains

พันธกิจ Mission


แบ่งปันความสุข เยียวยาร่างกายและจิตใจ ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีผ่านการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
Share happiness and heal people’s body and soul in order to uplift people’s quality of life through volunteer projects and activities.

สืบสานพระราชปรัชญาราชประชาสมาสัย
Continue “King and People collaboration” theory.

graphic art

วิสัยทัศน์ Vision

ความสุขสามารถแบ่งปันได้
Happiness can be shared

จิตอาสาอยู่ที่ไหนก็ทำได้
Volunteer opportunities are everywhere

ยิ่งให้ ยิ่งได้
the more you give, the more you receive