ข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จ.ระยอง

ข้อบังคับวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. ชื่อข้อบังคับข้อนี้เรียกว่า “ข้อบังคับวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย การผลิตและบริการ จังหวัดระยอง”
 2. ที่ตั้ง 137/8-9 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  21000 โทร.080-910-9423, 091-783-3452 , 081-344-4903, 099-051-5251
 3. ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ การประกอบการ

 1. จัดตั้งศูนย์กลางร้านสวัสดิการจิตอาสาในชุมชน มุ่งการให้บริการทางด้านสุขภาวะของสมาชิกและการออม
 2. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม และกระจายสินค้าของสมาชิกด้านการเกษตร การประมง การบริการ และสินค้าประเภทการดูแลและรักษาสุขภาพ ที่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ
 3. เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ การจัดอบรม การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการอาชีพ การดูแลสุขภาพ การสร้างรายได้จากการสร้างตลาดออนไลน์
 4. เพื่อสร้างการมีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกและสิทธิพิเศษเกี่ยวกับสวัสดิการด้านต่าง ๆ ให้กับสมาชิก ทุกกลุ่มเป้าหมาย
 5. เพื่อส่งเสริมให้มีการออมของสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุน/ธนาคารเพื่อประชาชน ในการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกเพื่อการพึ่งพาตนเอง
 6. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

หมวดที่ 3 ทุนและการบริหารจัดการทุน

 1. ทุนจากสมาชิก ที่ประสงค์จะลงหุ้น หน่วยละ 100 บาท เรียกว่า 1 หุ้น ไม่จำกัดการลงหุ้น
 2. ทุนจากรายได้การขายสินค้าหักต้นทุนแล้ว ผลกำไรหักเข้ากองทุน 2-10%
 3. ทุนเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้
 4. ทุนจากการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย
 5. เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายอื่น
 6. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรจากงบประมาณรายจ่าย
 7. ดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

หมวดที่ 4 การดำเนินงาน

ตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมสินค้าต่างๆ ในพื้นที่ และเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภค/ตลาด โดยผ่านตราวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย การผลิตและบริการ จังหวัดระยอง หรือส่งเสริมการจัดการบริการการขายเป็นร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสหกิจชุมชน และพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯ และสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด เพื่อให้กลุ่มเข้มแข็งและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม สมาชิกสามารถนำสินค้าของกลุ่มไปขายเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่มสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง

หมวดที่ 5 สมาชิก

 1. เป็นผู้มีภูมิลำเนาและถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดระยองและเป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มฯ
 2. เป็นผู้มีภูมิลำเนาและถิ่นอาศัยอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงและเป็นผู้พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มฯ
 3. ผู้ประสงค์เป็นสมาชิกยื่นคำขอตามแบบใบสมัคร และชำระค่าหุ้นๆละ 100 บาท อย่างน้อย 1 หุ้น
 4. การพ้นจากสมาชิก ลาออก เสียชีวิต
 5. สมาชิกได้รับเงินปันผลทุกปี เมื่อมีการดำเนินกิจกรรมและมีรายได้แล้ว
 6. ได้รับสวัสดิการต่างๆของกลุ่มที่จัดให้มีขึ้น

หมวดที่ 6 คณะกรรมการ

คณะที่ปรึกษา

 1. นายปราโมทย์ ชูดำ
 2. นายอุทัย สอนหลักทรัพย์
 3. นางจิรภา ชูดำ
 4. ดร.วัฒนา บรรเทิงสุข
 5. ดร.เขนสิรินทร์ ชูดำ
 6. ดร.จงกล กระจ่างแจ้ง
 7. ดร.นัยวิท เฉลิมนนท์
 8. นายประจวบ วงษ์บุบผา
 9. นางวิมล ปฏิพัทธ์พงศ์

คณะกรรมการบริหารฯ

 1. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ ตำแหน่ง ประธาน
 2. นายสุชาติ บุญฤทธิ์ ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 1
 3. นายอัศวิน รัตนเกษตร ตำแหน่ง รองประธานคนที่ 2
 4. นางวาสนา วงษ์มิตร ตำแหน่ง เหรัญญิก
 5. นายมนัส แตงงาม ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์
 6. นางสาวอรทัย กล่ำโหมด ตำแหน่ง การตลาด
 7. นางสาวโชติกา ธำรงลักษณกุล ตำแหน่ง เลขานุการ
 8. นายธนอรรถ ดิลกภาคินทร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 1
 9. นางสาวสุกรรณิการ์ บุญอยู่ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ คนที่ 2

อำนาจหน้าที่ของกรรมการ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบในนโยบายของกลุ่มโดยตรงต่อสมาชิก และมีหน้าที่ดูแลให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินไปตามระเบียบของกลุ่มฯ และทำหน้าที่ตัวแทนของกลุ่ม ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจที่จะกำหนดระเบียบ ประกาศ ต่างๆ โดยความเห็นชอบและมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก ในการประชุมครั้งแรกของ คณะกรรมการบริหาร ให้กำหนด 30 วันนับตั้งแต่วันได้รับการจัดตั้ง เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ งบประมาณของกลุ่ม แผนการดำเนินงาน และตั้งงบประมาณรายรับ รายจ่าย และอื่นๆ ของกลุ่ม

หมวดที่ 7 การประชุม

คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมได้ตามความจำเป็น แต่ต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้งหรือปีละ4ครั้ง ตามวัน เวลา สถานที่ ผู้มีหน้าที่นัดการประชุมกำหนดระบบอิเล็กทรอนิกส์

หมวดที่ 8 การแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ

ข้อบังคับนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยมีมติที่ประชุมเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

หมวดที่ 9 การเงิน

 1. ผู้มีอำนาจเบิกจ่ายประกอบด้วย 1.ประธาน 2.เหรัญญิก 3.เลขานุการ ให้สามารถเบิกจ่ายได้ 2 ใน 3
 2. การเก็บรักษาเงิน ประธานมีอำนาจในการเก็บเงินสดได้ไม่เกิน 50,000 บาท ถ้าเกินให้นำฝากธนาคาร ภายใน 1 สัปดาห์ และถ้ามีปัญหาเร่งด่วน ประธานสามารถเบิกจ่ายได้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป

หมวดที่ 10 บทเฉพาะกาล

ให้ประธานกลุ่มเป็นผู้ลงนามในข้อบังคับ และมีผลบังคับใช้ ในวันที่ประธานลงนาม

สิทธิประโยชน์

 • จ่ายเป็นเงินปันสุขตามหุ้นที่ชําระแล้วไม่เกินอัตราที่กําหนดร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิรายปีให้สมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย
 • จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ตามที่ซื้อกินซื้อใช้จากกลุ่มวิสาหกิจ ประจำเดือน ร้อยละ 20
 • จ่ายเป็นเงินปันสุขรายปีแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
 • จ่ายเป็นทุนสะสมไว้เพื่อดําเนินการกองทุนสุภาวะร้อยละ 40 สำหรับสมาชิก วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย
 • จ่ายเป็นทุนสำรองไว้เพื่อดําเนินการความยั่งยืนของ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายจิตอาสา ราชประชาสมาสัย ร้อยละ 20