Categories
สยท-news

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรในเขต EEC เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปให้ได้คุณภาพ


นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการด้านการตลาดทั้งด้านยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตาม 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ผลไม้ ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ พืชสมุนไพร เกษตรมูลค่าสูง และคลัสเตอร์ที่ 6 ยางพารา ล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ได้เสนอโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการอิ่มท้องสมองดี (อาหารกลางวันเด็ก)โครงการเกษตรปลอดภัยครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน(CSR) คาร์บอนเครดิตในสวนยาง การจัดงานมหกรรมยางพาราไทย-จีน ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง และเชิญร่วมศึกษาดูงานด้านยางพารา ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม การเข้าพบครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดในการพัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูปให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ

CR: กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย/ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รายงาน

Retrieved from https://arunnewsalannews.blogspot.com/2023/07/eec.html?m=1