กองบุญสุขภาวะ​

กองทุน คือ เงินรับบริจาค เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมของจิตอาสาที่สมัครใจเข้าร่วม

ท่านสามารถตรวจสอบยอดกองทุนคงเหลือของท่าน โดยกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนในช่องข้างล่างนี้