ธนาคารความดี Time Bank

ธนาคารความดี คือ ธนาคารที่ใช้สะสมเวลาที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยท่านสามารถนำเวลาที่ท่านมีในธนาคารความดีของท่านไปใช้ในการแลกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าชมรมจิตอาสาได้อีกด้วย

ท่านสามารถตรวจสอบยอดเวลาคงเหลือของท่าน โดยกรอกรหัสบัตรประจำตัวประชาชนในช่องข้างล่างนี้