ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกส่วนหนึ่งของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาใน “โครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” ของที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการฝึกสอนการตัดผมให้ประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 30 ท่าน รวมฝึกอาชีพไปแล้วทั้งสิ้น 90 ท่าน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

และเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างงาน สร้างรายได้แบบยั่งยืน จิตอาสาที่เข้าร่วมอบรมจะให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง

งานนี้ทางชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ได้สมทบค่าตอบแทนจำนวน 500 บาทต่อท่าน ให้กับจิตอาสาที่บริการประชาชนจำนวน 10 ท่านขึ้นไป

สำหรับวันเวลาและสถานที่ในการให้บริการตัดผมฟรี สามารถติดตามได้จากทางชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย