เสนอแนะ หรือ ติดต่อชมรมในด้านต่างๆ เช่น เสนอแนะกิจกรรม, ปรับปรุงระบบ ฯลฯ