นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.อุทัย  สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา  “การพัฒนาสวนยางพาราสู่สัมมาชีพชุมชน” ว่า  เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566   จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์  เนื่องในโอกาสงานเกษตรแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้  ในเวทีเสวนาวิชาการดังกล่าวได้นำเสนอ “หลักการและแนวทางการพัฒนาสวนยางยั่งยืน”  จาก ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย  และการนำเสนอ ”แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนปลูกแทนสวนยางยั่งยืน” จากนายพยนต์ แสงเทศ หัวหน้ากองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต รวมทั้ง การนำเสนอ ”แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการสวนยางยั่งยืน”  จากนายองค์กรณ์ รจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง รวมทั้งการนำเสนอ ”แนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนในสัมมาชีพ” จากนายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  ซึ่งการเสวนาวิชาการครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการปลูกยางของไทยในอนาคต

นอกจากนี้  สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยังได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาจากคุณเอนก บุตรโสภา  ประธานยุทธศาสตร์ ด้าน CSR  สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย   ประสานบริษัท นพรุจ  รีไซเคิล จำกัด เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  จำนวน 12 คน  แบ่งเป็นประเภทเรียนดี 2 ทุน  และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 10 ทุนอีกด้วย