Categories
สยท-news

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  ระดมสมองผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.อุทัย  สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา  “การพัฒนาสวนยางพาราสู่สัมมาชีพชุมชน” ว่า  เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2566   จัดขึ้นโดยสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมศาสตร์  เนื่องในโอกาสงานเกษตรแม่โจ้ ครบรอบ 90 ปี  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งนี้  ในเวทีเสวนาวิชาการดังกล่าวได้นำเสนอ “หลักการและแนวทางการพัฒนาสวนยางยั่งยืน”  จาก ดร.วิทยา พรหมมี หัวหน้ากองวิจัยและพัฒนาการผลิตยาง สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย  และการนำเสนอ ”แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุนปลูกแทนสวนยางยั่งยืน” จากนายพยนต์ แสงเทศ หัวหน้ากองส่งเสริมการปลูกแทนและปลูกใหม่ ฝ่ายส่งเสริมและการพัฒนาการผลิต รวมทั้ง การนำเสนอ ”แนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการสวนยางยั่งยืน”  จากนายองค์กรณ์ รจนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดระยอง รวมทั้งการนำเสนอ ”แนวทางการพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อความยั่งยืนในสัมมาชีพ” จากนายดิษฐเดช วัฒนาพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  ซึ่งการเสวนาวิชาการครั้งนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การพัฒนาสวนยางพาราในเขตภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีการปลูกยางของไทยในอนาคต

นอกจากนี้  สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ยังได้สนับสนุนมอบทุนการศึกษาจากคุณเอนก บุตรโสภา  ประธานยุทธศาสตร์ ด้าน CSR  สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย   ประสานบริษัท นพรุจ  รีไซเคิล จำกัด เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  จำนวน 12 คน  แบ่งเป็นประเภทเรียนดี 2 ทุน  และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ 10 ทุนอีกด้วย

Categories
News

20231030 RVC Healthcare Info Vol.2

Categories
News

Samasai Volunteer Club Rayong Intro Ver.20230918

Categories
News

โครงการธนาคารความดี YouTube Clip by RVC

Categories
News

ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ @DPU

เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือตามความสามารถของผู้รับทุน ปีละ 8,000 บาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะแจ้งรายชื่อผู้รับทุนให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อติดต่อนักศึกษามากรอกแบบฟอร์มรับทุนและรายงานผลให้มูลนิธิฯ ต่อไป

KPI  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | 23.10.66 | MVTV Thailand

Categories
FRPAT สยท-news

คณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ยางไทย นำลูกหลานชาวสวนยางที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

Categories
News

คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566 โดยนายอรุณ วิชกิจ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดประชุม

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก และครอบครัว ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายสานรักครอบครัวเมื่อวันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างขวัญกำลังใจในการวางแผนอนาคตเรื่องการศึกษาและการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย การประกอบอาชีพ เพื่อตนเองและครอบครัว และเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนให้ทันความต้องการซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการนอกจากการสนับสนุนทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการจัดประชุม

Categories
สยท-news

รายการเสวนาภาษาเกษตร | ยุทธศาสตร์การบริหารด้านผู้นำยางพาราแห่งประเทศไทย | MVTV Thailand

Categories
สยท-news

นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าเกษตรในเขต EEC เพื่อร่วมพัฒนาสินค้าเกษตร และการแปรรูปให้ได้คุณภาพ


นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบนายประสิทธิ์ ดำรงชิตานนท์ รองประธานกรรมการ ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อหารือแนวทางการเชื่อมโยงการด้านการตลาดทั้งด้านยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียน ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดระยอง เพื่อให้เป็นไปตาม 5 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย ผลไม้ ประมง พืชสำหรับอุตสาหกรรมชีวภาพ พืชสมุนไพร เกษตรมูลค่าสูง และคลัสเตอร์ที่ 6 ยางพารา ล่าสุด ได้ผ่านการพิจารณาจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนี้ ได้เสนอโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น โครงการอิ่มท้องสมองดี (อาหารกลางวันเด็ก)โครงการเกษตรปลอดภัยครัวไทยสู่ครัวโลก โครงการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน(CSR) คาร์บอนเครดิตในสวนยาง การจัดงานมหกรรมยางพาราไทย-จีน ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง และเชิญร่วมศึกษาดูงานด้านยางพารา ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างไรก็ตาม การเข้าพบครั้งนี้เป็นการเชื่อมโยงและต่อยอดในการพัฒนาสินค้าเกษตร การแปรรูปให้ได้คุณภาพ และได้มาตรฐานตามกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ

CR: กัญญ์พรภัสร์ เอี่ยมมีชัย/ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รายงาน

Retrieved from https://arunnewsalannews.blogspot.com/2023/07/eec.html?m=1