รายการเสวนาภาษาเกษตร | การรักษาเสถียรภาพยางพารา | MVTV Thailand