ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ @DPU

เป็นทุนที่มูลนิธิราชประชาสมาสัยเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาและการดำรงชีวิตให้แก่นักเรียนผู้รับทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือตามความสามารถของผู้รับทุน ปีละ 8,000 บาท ซึ่งทางมูลนิธิฯ จะแจ้งรายชื่อผู้รับทุนให้ทางมหาวิทยาลัยทราบ เพื่อติดต่อนักศึกษามากรอกแบบฟอร์มรับทุนและรายงานผลให้มูลนิธิฯ ต่อไป

KPI  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัย  ในพระบรมราชูปถัมภ์

1.  ต้องรักษาเกรดเฉลี่ย 2.00 ต่อปี หน่วยเคลื่อนไหว 18 หน่วยกิต

2.  ต้องเข้าร่วมโครงการที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ  ไม่น้อยกว่า 3  โครงการ / ปีการศึกษา

3.  ไม่ประพฤติผิดข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย ระเบียบวินัยนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2539 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ว่าด้วย การสอบไล่ของนักศึกษาขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2548