คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะกรรมฝ่ายราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมประชุม โครงการเครือข่ายสานฝันเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2566 โดยนายอรุณ วิชกิจ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานในการเปิดประชุม

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเด็ก และครอบครัว ต่อยอดจากการจัดกิจกรรมค่ายสานรักครอบครัวเมื่อวันที่ 23 ถึง 25 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจสร้างขวัญกำลังใจในการวางแผนอนาคตเรื่องการศึกษาและการวางแผนการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมาย การประกอบอาชีพ เพื่อตนเองและครอบครัว และเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเด็กเยาวชนให้ทันความต้องการซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการนอกจากการสนับสนุนทุนพระราชทานการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองในการจัดประชุม