”โครงการเครือข่ายสานฝันเด็ก และเยาวชน” จังหวัดระยอง

”โครงการเครือข่ายสานฝันเด็ก และเยาวชน” จังหวัดระยอง


โครงการฯ นำล่องที่เริ่มที่จังหวัดระยอง เป็นครั้งแรกและเป็นที่แรก ก่อนจะเริ่มในที่ต่อไป ภายใต้ความรับผิดชอบของ
มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติ

โดยมีรายนามผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

สนับสนุนเข้าร่วมโครงการเครือข่ายฯ จากส่วนกลางประกอบด้วย

  • ๑. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
  • ๒. มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติ
  • ๓. จิตอาสาช่วยงานส่วนบุคคล

สนับสนุนโครงการเครือข่ายฯในจังหวัดระยอง ประกอบด้วย

  • ๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ๒. อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)
  • ๓. ศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ระยอง
  • ๔. ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดระยอง
  • ๕. กลุ่มรักษ์เขาชะเมา
  • ๖. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ระยอง
  • ๗. ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง

ท่านประธานมูลนิธิฯ ฝ่ายเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดวันประชุมผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพื่อทำความรู้จัก และแนะนำตัว นำเสนอความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสอดคล้องในการดำเนินงานร่วมกัน

วัน/เดือน/ปี
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น

สถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน อบจ. สนับสนุนโดย อบจ.