Categories
Past Volunteer Opportunities

หายใจเป็น ส่งเสริมสุขภาพ [วันพุธที่ 1 กันยายน 2564]

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมกับรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และและเครือข่ายครูพอกบุญ จัดให้มีการอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ