Categories
Product of Member Store

คลินิกเกษตร

คลินิกเกษตร โปรพลัส โดย อาจารย์เล็ก

Categories
Past Volunteer Opportunities

หายใจเป็น ส่งเสริมสุขภาพ [วันพุธที่ 1 กันยายน 2564]

ชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมกับรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และและเครือข่ายครูพอกบุญ จัดให้มีการอบรมออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

Categories
Volunteer Opportunities

จิตอาสานักแปล [Ongoing]

รับสมัครจิตอาสาช่วยงานชมรมในการแปลภาษาจากภาษาไทย เป็น ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาอื่นๆ ตามที่ท่านถนัด

Categories
Volunteer Activities

ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาชิกส่วนหนึ่งของชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสาใน “โครงการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน” ของที่ว่าการอำเภอเมืองระยอง

โครงการนี้ได้จัดขึ้นเพื่อช่วยฝึกอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยได้มีการฝึกสอนการตัดผมให้ประชาชนไปแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 30 ท่าน รวมฝึกอาชีพไปแล้วทั้งสิ้น 90 ท่าน เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

และเพื่อเป็นการต่อยอดการสร้างงาน สร้างรายได้แบบยั่งยืน จิตอาสาที่เข้าร่วมอบรมจะให้บริการตัดผมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนทั่วไป ณ บริเวณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองระยอง

งานนี้ทางชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ได้สมทบค่าตอบแทนจำนวน 500 บาทต่อท่าน ให้กับจิตอาสาที่บริการประชาชนจำนวน 10 ท่านขึ้นไป

สำหรับวันเวลาและสถานที่ในการให้บริการตัดผมฟรี สามารถติดตามได้จากทางชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย